Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 10 (có đáp án): Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

  • 4863 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Biểu hiện nào sau đây không đúng với hiện tượng xâm thực mạnh ở miền đồi núi nước ta?

Xem đáp án

Đáp án D
Giải thích: Biểu hiện không đúng với hiện tượng xâm thực mạnh ở miền đồi núi nước ta:
Các đồng bằng mở rộng


Câu 2:

Địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh do

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh do lượng mưa lớn theo mùa.


Câu 3:

Biểu hiện của địa hình nhiệt đối ẩm gió mùa của nước ta là

Xem đáp án

Đáp án C
Giải thích: Biểu hiện của địa hình nhiệt đối ẩm gió mùa của nước ta là
xâm thực và bồi tụ phổ biến.


Câu 4:

Bề mặt địa hình bị cắt xẻ, hẻm vực, khe sâu; đất bị bào mòn, rửa trôi; các hiện tượng đất trượt, đá lở… không phải là kết quả của hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Bề mặt địa hình bị cắt xẻ, hẻm vực, khe sâu; đất bị bào mòn, rửa trôi; các hiện tượng đất trượt, đá lở… không phải là kết quả của hiện tượng sóng biển đập vào sườn dốc.


Câu 5:

Địa hình nước ta bị xâm thực mạnh nên đất đai bị

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Địa hình nước ta bị xâm thực mạnh nên đất đai bị xói mòn, rửa trôi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Thành Đoàn
14:44 - 24/04/2024

c11 C