Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 23 (có đáp án) Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

  • 2341 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Đơn vi: nghìn ha)

Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

212,1

172,8

1985

600,7

470,3

1995

716,7

902,3

2000

778,1

1451,3

2005

861,5

1633,6

2012

797,6

2012,5

2014

711,1

2133,5

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Tổng diện tích cây công nghiệp nước ta năm 2014 là?

Xem đáp án

Giải thích: Cây công nghiệp bao gồm cả cây công nghiệp lâu năm và cây công nghiệp hàng năm nên tổng diện tích cây công nghiệp nước ta năm 2014 là: diện tích cây công nghiệp lâu năm + diện tích cây công nghiệp hàng năm = 711,1 + 2133,5 = 2844,6 nghìn ha.

Đáp án: B


Câu 2:

So với năm 1975, tổng diện tích cây công nghiệp năm 2014 của nước ta tăng gấp

Xem đáp án

Giải thích: Tổng diện tích năm 1975 là 382,9. Vậy, so với năm 1975 tổng diện tích cây công nghiệp năm 2014 của nước ta tăng gấp là 2844,6/382,9 = 7,4 lần.

Đáp án: D


Câu 3:

Tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây trồng hàng năm và lâu năm ở nước ta từ năm 1975 đến 2014 (lấy năm 1975= 120%) lần lượt là

Xem đáp án

Giải thích: Tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây trồng hàng năm và lâu năm ở nước ta từ năm 1975 đến 2014 (lấy năm 1975 = 120%) lần lượt là: 711,1/212,1 x 120 = 338,5%; 2133,5/172,8 x 120 = 1234,7%.

Đáp án: C


Câu 4:

Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm trong tổng diện tích cây công nghiệp qua các năm trên lần lượt là

Xem đáp án

Giải thích: Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm trong tổng diện tích cây công nghiệp qua các năm trên lần lượt là 45,1%; 43,5%; 55,7%; 65,1%; 65,5%; 71,6%; 75,0%.

Đáp án: D


Câu 5:

So với năm 1975, năm 2014 diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng thêm

Xem đáp án

Giải thích: So với năm 1975, năm 2014 diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng thêm 2133,5 - 172,8 = 1960,7 nghìn ha.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận