Trắc nghiệm Hợp chất của cacbon có đáp án (Nhận biết)

  • 2503 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thành phần chính của khí than ướt là

Xem đáp án

Đáp án A

Thành phần chính của khí than ướt là CO, CO2, H2, N2


Câu 2:

Thành phần chính của khí than khô là

Xem đáp án

Đáp án C

Thành phần chính của khí than than khô là CO, CO2, N2


Câu 3:

Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp gồm Fe2O3, CuO, MgO, Al2O3 (nung nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là

Xem đáp án

Đáp án A

Khí CO chỉ khử được các oxit kim loại đứng sau Al => khử được CuO và Fe2O3


Câu 4:

Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Phản ứng hóa học sai là 3CO + Al2O3 t° 2Al  + 3CO2 vì CO không khử được Al2O3


Câu 5:

Hãy cho biết phản ứng nào sau đây không xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án D

Chú ý

Tính axit: H2SO3>H2CO3>HClO


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận