Trắc nghiệm Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol có đáp án (Nhận biết)

  • 1328 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn là CH3CH2CH2OH

Xem đáp án

Tên thay thế của ancol là propan – 1 – ol

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Dãy các chất nào sau đây không tan trong nước?

Xem đáp án

- Ancol tan tốt trong nước => metanol và propanol tan tốt trong nước

=> loại A, C và D

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận