Trắc nghiệm Phân bón hóa học có đáp án

  • 1948 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

D sai vì phân phức hợp là hỗn hợp các chất được tạo ra đồng thời bằng tương tác hóa học của các chất.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong phân bón hóa học, hàm lượng đạm, lân, kali được tính theo N, P2O5, K2O. Tính khối lượng N có trong 1 kg NH4NO3; K2O có trong 1 kg K2SO4; P2O5 có trong 1 kg Ca(H2PO4)2.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Từ quặng photphorit (sau khi đã loại bỏ tạp chất trơ) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn với thành phần gồm CaSO4 và Ca(H2PO4)2. Độ dinh dưỡng (hay % khối lượng P2O5 quy đổi) của supephotphat đơn thu được là

Xem đáp án

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

Ta lấy nCa3(PO4)3 = 1 (mol) => nCaH2PO42 = 1 (mol) vàn nCaSO4 = 2 (mol)

Độ dinh dưỡng của phân là:

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Một loại phân lân chứa 74,88% Ca(H2PO4)2 về khối lượng, còn lại là các hợp chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng có trong loại phân lân là

Xem đáp án

Trong 100 g phân lân có 74,88 gam Ca(H2PO4)2 → nCaH2PO42 = 0,32 mol

BTNT "P" → nP2O5=nCaH2PO42 = 0,32 mol

Độ dinh dưỡng của phân lân là

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Một loại phân supephotphat kép có chứa 60,54% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là:

Xem đáp án

100 gam có chứa 60,54 gam Ca(H2PO4)2

Ca(H2PO4)2 → P2O5

234(g)               142(g)

60,54(g)   →    36,738(g)

=> Độ dinh dưỡng của phân lân này là 36,74%

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận