Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 10 (có đáp án): Giảm phân

  • 2335 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở:

Xem đáp án

Đáp án B

Giảm phân là hình thức phân bào diễn ra vào thời kì chín của tế bào sinh dục


Câu 2:

Điều đúng khi nói về sự giảm phân ở tế bào là

Xem đáp án

Đáp án A

Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp, nhưng NST chỉ nhân đôi 1 lần


Câu 3:

Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp, trong đó NST nhân đôi ?

Xem đáp án

Đáp án A

Giảm phân gồm 2 lần phân bào nhưng chỉ có 1 lần nhân đôi ở kỳ trung gian trước GP I


Câu 4:

Trong giảm phân, sự tự nhân đôi của NST xảy ra ở

Xem đáp án

Đáp án A

Trong giảm phân, NST chỉ nhân đôi 1 lần ở kì trung gian của giảm phân I


Câu 5:

Phát biểu nào đúng về kỳ trung gian I và II

Xem đáp án

Đáp án C

Chỉ có kỳ trung gian I có sự nhân đổi của NST, kỳ trung gian II rất ngắn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận