Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 16 (có đáp án): AND và bản chất của gen

  • 1879 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Từ nào sau đây còn được dùng để chỉ sự tự nhân đôi của ADN?

Xem đáp án

Đáp án A

Sự tự nhân đôi của ADN còn được gọi là sự tự sao ADN


Câu 2:

Nhân đôi ADN còn được gọi là quá trình nào ?

Xem đáp án

Đáp án A

Quá trình nhân đôi ADN còn được gọi là quá trình tái bản ADN


Câu 3:

Từ nào sau đây còn được dùng để chỉ sự tự nhân đôi của ADN

Xem đáp án

Đáp án D

Quá trình nhân đôi ADN còn được gọi là quá trình tái bản ADN, tự sao ADN hoặc sao chép ADN


Câu 4:

Quá trình tự nhân đôi xảy ra ở

Xem đáp án

Đáp án C

ADN tự nhân đôi tại nhân tế bào


Câu 5:

ADN có một đặc tính sinh học đặc biệt quan trọng là khả năng tự nhân đôi. Sự tự nhân đôi của phân tử ADN xảy ra ở đâu trong tế bào là chủ yếu?

Xem đáp án

Đáp án A

Quá trình tự nhân đôi ADN xảy ra trong  nhân tế bào


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận