Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 18 (có đáp án): Prôtêin

  • 1245 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là

Xem đáp án

Đáp án B

Protein là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính: C, H, O, N và có thể gồm 1 số nguyên tố khác


Câu 2:

Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố cơ bản

Xem đáp án

Đáp án A

Protein là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính: C, H, O, N và có thể gồm 1 số nguyên tố khác


Câu 3:

Đơn phân cấu tạo của prôtêin là

Xem đáp án

Đáp án C

Đơn phân cấu tạo của prôtêin là các axit amin


Câu 4:

Phân tử prôtêin được cấu tạo từ các đơn phân là gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Đơn phân tạo nên phân tử protein là axit amin


Câu 5:

Đơn phân cấu tạo nên phân từprôtêin gọi là

Xem đáp án

Đáp án B

Đơn phân tạo nên phân tử protein là axit amin


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận