Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 25 (có đáp án): Thường biến

  • 1032 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thường biến là

Xem đáp án

Đáp án D

Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường


Câu 2:

Nguyên nhân gây ra thường biến là

Xem đáp án

Đáp án A

Thường biến là do ảnh hưởng trực tiếp của môi trường sống


Câu 3:

Biểu hiện dưới đây là của thường biến

Xem đáp án

Đáp án D

Sự biến đổi màu màu hoa theo pH đất là thường biến


Câu 4:

Các biến dị nào sau đây không là thường biến?

Xem đáp án

Đáp án C

Bệnh loạn sắc ở người không phải là thường biến


Câu 5:

Thường biến có thể xảy ra khi

Xem đáp án

Đáp án B

Thường biến có thể xảy ra khi cơ thể còn non cho đến lúc chết


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận