Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 27: (có đáp án) Đa dạng và đặc điểm của lớp sâu bọ (phần 2)

  • 1796 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhóm gồm toàn những sâu bọ sống ở môi trường nước là: bọ vẽ, ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy


Câu 2:

Các phần cơ thể của sâu bọ là

Xem đáp án

Đáp án B

Các phần cơ thể của sâu bọ là đầu, ngực và bụng


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm chung của lớp Sâu bọ là sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Cơ thể sâu bọ có ba phần: đầu, ngực, bụng. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí


Câu 4:

Sâu bọ trưởng thành lấy không khí vào cơ thể qua

Xem đáp án

Đáp án B

Sâu bọ trưởng thành lấy không khí vào cơ thể qua lỗ thở ở thành bụng


Câu 5:

Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?

Xem đáp án

Đáp án C
Hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển vì hệ tuần hoàn không thực hiện chức năng cung cấp ôxi do đã có hệ thống ống khí đảm nhiệm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận