Trắc nghiệm Sự cân bằng lực - Quán tính có đáp án (Thông hiểu)

  • 1749 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Xem đáp án

Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng? 

Xem đáp án

Ta có: Dưới tác dụng của các lực cân bằng một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Trường hợp nào dưới đây chuyển động mà không có lực tác dụng. 

Xem đáp án

Xe đạp chuyển động trên đường do quán tính là trường hợp chuyển động mà không có lực tác dụng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trường hợp nào dưới đây chuyển động mà không có lực tác dụng. 

Xem đáp án

Người đang đi xe đạp thì ngừng đạp, nhưng xe vẫn chuyển động phía trước.là trường hợp chuyển động mà không có lực tác dụng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Một vật chịu tác dụng của hai lực và đang chuyển động thẳng đều. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có: Dưới tác dụng của các lực cân bằng một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Theo đề bài, ta có: vật chịu tác dụng của hai lực và đang chuyển động thẳng đều => hai lực tác dụng là hai lực cân bằng.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận