Grammar - Câu Tường Thuật Với To-V Và V-Ing - Câu Điều Kiện Trong Câu Tường Thuật

  • 3607 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Why don’t we organize an English competition for our students?” said Ms Lien

Ms Lien suggested_______________________________.

Xem đáp án

Đáp án:

- Công thức: suggest + V-ing: gợi ý làm gì

- Thay đổi tính từ sở hữu: our => their

Đáp án: Ms Lien suggested organizing an English competition for their students.

Tạm dịch: Cô Liên đề nghị tổ chức một cuộc thi tiếng Anh cho học sinh của mình.


Câu 2:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I’m sorry I’m late, said Mr Thanh

Mr Thanh apologized________.

Xem đáp án

Đáp án:

- Công thức: apologise (to sb) for V-ing/having P2: xin lỗi vì việc gì

Đáp án: Mr Thanh apologized for being late.

Tạm dịch: Ông Thành xin lỗi vì đã đến trễ.


Câu 3:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Me? No, I didn’t take Sue’s calculator” said Bob

Bob denied___________________.

Xem đáp án

Đáp án:

- Công thức: deny + V-ing/having P2: chối là đã làm gì

Đáp án: Bob denied taking Sue's calculator.

Tạm dịch: Bob phủ nhận việc dùng máy tính của Sue.


Câu 4:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You took my pencil” said David to Henry.

David accused_______________.

Xem đáp án

Đáp án:

- Công thức: accuse sb of V-ing/having P2: buộc tội ai làm gì

- Thay đổi tính từ sở hữu: my => his

Đáp án: David accused Henry of taking his pencil.

Tạm dịch: David trách tội Henry lấy bút chì của anh ấy.


Câu 5:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I must see the manager”he cried

He insisted_________________________.

Xem đáp án

Đáp án:

- Công thức: insist on + V-ing: khăng khăng, nài nỉ về việc gì

Đáp án: He insisted on seeing the manager.

Tạm dịch: Anh khăng khăng muốn gặp người quản lý.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận