Nối Âm Giữa Phụ Âm Và Nguyên Âm

  • 3751 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: home   /həʊm                         

hour   /ˈaʊə(r)/             

how  /haʊ/                               

hear /hɪə(r)/

Phần được gạch chân ở câu B không được phát âm (âm câm), còn lại là /h/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: celebrating /ˈselɪbreɪtɪŋ/

anniversary /ˌænɪˈvɜːsəri/                  

marriage /ˈmærɪdʒ/                            

gathering /ˈɡæðərɪŋ/

Câu B trọng  âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: finish  /ˈfɪnɪʃ/                          

prefer   /prɪˈfɜː(r)/        

invite /ɪnˈvaɪt/                         

enjoy  /ɪnˈdʒɔɪ/

Câu A trọng  âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: organize /ˈɔːɡənaɪz/                

decorate /ˈdekəreɪt/                

divorce  /dɪˈvɔːs/                     

promise  /ˈprɒmɪs/

Câu C trọng  âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: party    /ˈpɑːti/                         

birthday /ˈbɜːθdeɪ/                  

happy /ˈhæpi/                         

activity /ækˈtɪvəti/

Câu D trọng  âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận