Trắc nghiệm Toán 6 Bài 3 (có đáp án): Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

  • 1804 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Điểm 2 nằm bên trái điểm 3 nên 2<3. Do đó A sai.   

Điểm 3 nằm bên phải điểm −2 nên 3>−2. Do đó B sai

Điểm 0 nằm bên trái điểm −3 nên 0>−3. Do đó C sai

Điểm −4 nằm bên trái điểm −3 nên −4<−3. Do đó D đúng


Câu 2:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Điểm −5 nằm bên trái điểm −4 nên −5<−4. Do đó A sai.   

Điểm −4 nằm bên trái  điểm 3 nên −4<3. Do đó B sai

Điểm −1 nằm bên phải điểm −2 nên −1>−2. Do đó C đúng

Điểm −6 nằm bên trái điểm 6 nên −6<6. Do đó D sai


Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Điểm −5 nằm bên trái điểm −2 nên −5<−2. Do đó A đúng.

Điểm 0 nằm bên trái điểm 4 nên 0<4. Do đó B đúng.   

Điểm 0 nằm bên phải điểm −1 nên 0>−1. Do đó C đúng.

Điểm −5 nằm bên phải điểm −6 nên −5>−6 Do đó D sai.


Câu 4:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Điểm −4 nằm bên trái điểm −3 nên −4<−3. Do đó A sai.

Điểm 0 nằm bên trái điểm 12 nên 0<12. Do đó B đúng.   

Điểm 0 nằm bên phải điểm −11 nên 0>−11. Do đó C đúng.   

Điểm −5 nằm bên phải điểm −6 nên −5>−6. Do đó D đúng.


Câu 5:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận