Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng có đáp án

  • 180 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho đoạn thẳng PQ = 4,5 cm. Điểm M nằm giữa hai điểm P và Q sao cho  PM=23MQ. Độ dài đoạn thẳng PM là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cho đoạn thẳng PQ = 4,5 cm. Điểm M nằm giữa hai điểm P và Q sao cho PM=2/3MQ  . Độ dài đoạn thẳng PM là (ảnh 1)

Vì M là điểm nằm giữa hai điểm P và Q nên PM + MQ = PQ

hay PM + MQ = 4,5 (cm) (1)

Mà  PM=23MQ suy ra  MQ=32PM (2)

Từ (1) và (2) suy ra   PM  +  32PM  =  4,5

Suy ra  52PM  =  4,5

Suy ra  PM  =  4,5:52=1,8  (cm)


Câu 2:

Cho IK = 4 cm; IP = 6 cm và I nằm giữa K và P. Độ dài đoạn thẳng KP là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cho IK = 4 cm; IP = 6 cm và I nằm giữa K và P. Độ dài đoạn thẳng KP là A. 1 cm; B. 2 cm; C. 10 cm; D. 24 cm. (ảnh 1)

Vì I nằm giữa K và P nên KI + IP = KP hay 4 + 6 = KP

Suy ra KP = 10 cm.


Câu 3:

Cho E là điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết rằng IE = 4 cm, EK = 10 cm. Độ dài đoạn thẳng IK là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cho E là điểm nằm giữa hai điểm I và K. Biết rằng IE = 4 cm, EK = 10 cm. Độ dài đoạn thẳng IK là A. 4 cm; B. 7 cm; C. 6 cm; D. 14 cm. (ảnh 1)

Vì E là điểm nằm giữa hai điểm I và K nên ta có IE + EK = IK.

Hay 4 + 10 = IK suy ra IK = 14 cm.


Câu 4:

Gọi I là một điểm thuộc đoạn thẳng MN. Khi IM = 4 cm, MN = 7 cm thì độ dài của đoạn thẳng IN là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gọi I là một điểm thuộc đoạn thẳng MN. Khi IM = 4 cm, MN = 7 cm thì độ dài của đoạn thẳng IN là A. 3 cm; B. 11 cm; C. 1,5 cm; D. 5 cm. (ảnh 1)

Vì I là một điểm thuộc đoạn thẳng MN nên I là điểm nằm giữa hai điểm M; N.

Do đó ta có MI + IN = MN mà IM = 4 cm, MN = 7 cm nên 4 + IN = 7 suy ra IN = 7 – 4

Suy ra IN = 3 cm.


Câu 5:

Điểm M nằm giữa hai điểm C và D sao cho CM = 1,5 cm, MD = 2,5 cm. Độ dài đoạn thẳng CM là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Điểm M nằm giữa hai điểm C và D sao cho CM = 1,5 cm, MD = 2,5 cm. Độ dài đoạn thẳng CM là A. 8 cm; B. 6 cm; C. 4 cm; D. 2 cm. (ảnh 1)

Có CM = 1,5 cm và MD = 2,5 cm.

Vì M nằm giữa C và D nên CD = CM + MD = 1,5 + 2,5 = 4 (cm).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận