Dạng 2: Các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù) có đáp án

  • 224 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho các góc: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Thứ tự sắp xếp số đo các góc từ bé đến lớn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+) Góc vuông có số đo bằng 90°.

+) Góc nhọn có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°.

+) Góc tù có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°.

+) Góc bẹt có số đo bằng 180°.

Do đó sắp xếp các góc theo thứ tự số đo từ bé đến lớn là: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.


Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng 90°; góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn và góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180° nên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn 180°.


Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

+ Góc có số đo 120° là góc tù vì 90° < 120° < 180° nên A sai.

+ Góc có số đo 80° là góc nhọn vì 0° < 80° < 90° nên B sai.

+ Góc có số đo 100° là góc tù vì 90° < 100° < 180° nên C sai.

+ Góc có số đo 150° là góc tù vì 90° < 150° < 180° nên D đúng.


Câu 4:

Cho số đo các góc sau: 15°; 35°; 45°; 80°; 90°; 115°; 120°; 150°; 180°. Trong đó, có số góc tù là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°. Trong các góc trên ta thấy có 3 góc là góc tù với số đo là: 115°; 120°; 150°.


Câu 5:

Cho số đo các góc sau: 15°; 35°; 45°; 80°; 90°; 115°; 120°; 150°; 180°. Trong đó, có số góc nhọn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0 và nhỏ hơn 90°. Trong các góc trên có 4 góc là góc nhọn với số đo là: 15°; 35°; 45°; 80°.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận