Dạng 1: Nhận biết hình có dạng hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác và xác định số mặt, số cạnh, số đỉnh, độ dài của hình lăng trụ đứng tam giác, tứ giác có đáp án

  • 802 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.DEF như trong hình vẽ.

Media VietJack

Kể tên các mặt, các cạnh bên, các đỉnh của hình lăng trụ.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF có:

+ 2 mặt đáy: ABC; DEF;

+ 3 mặt bên: ABED; BCFE; ACFD;

+ 3 cạnh bên: AD; BE; CF;

+ 6 đỉnh: A; B; C; D; E; F.


Câu 2:

Tìm độ dài các cạnh: AD, BE, AB, BC.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng bằng nhau nên AD = BE = CF = 9 cm.

Mặt bên ABED là hình chữ nhật nên AB = DE = 3 cm;

Mặt bên BCFE là hình chữ nhật nên BC = EF = 4 cm;


Câu 3:

Cho hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.EGHF như hình vẽ.

Media VietJack

Kể tên các mặt bên, các cạnh bên, các đỉnh của hình lăng trụ.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Hình lăng trụ đứng ABCD.EGHF có:

+ 4 mặt bên: ADFE; ABGE; BCHG; CDFH;

+ 4 cạnh bên: AE; BG; BH; DF;

+ 8 đỉnh: A; B; C; D; E; G; H; F.


Câu 4:

Tìm độ dài các cạnh: DF; CH; BG; CD.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng bằng nhau nên AE = BG = CH = DF = 7 cm.

Mặt bên CDFH là hình chữ nhật nên CD = HF = 4cm.


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Hình lăng trụ tam giác ABC.DEF có:

+ 5 mặt: ABC; DEF; ABED; BCFE; ACFD

+ 6 đỉnh: A, B, C, D, E, F.

Vậy ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận