Dạng 1: Biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ đoạn thẳng có đáp án

  • 678 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu đồ sau cho biết điểm trung bình môn Toán giữa học kỳ I, II và cuối học kỳ I, II năm lớp 6 của một bạn học sinh:

Biểu đồ sau cho biết điểm trung bình môn Toán giữa học kỳ I, II và cuối học (ảnh 1)

Trục đứng là trục biểu diễn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm.

Đại lượng ta đang quan tâm trong bài này là: điểm trung bình.

Do đó ta chọn đáp án A.


Câu 2:

Cho biểu đồ sau:

Cho biểu đồ sau: Nhiệt độ cao nhất, thấp nhất các ngày trong tuần (ảnh 1)

Đơn vị của trục đứng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trục đứng biểu diễn nhiệt độ.

Đơn vị của nhiệt độ là: °C.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 3:

Cho bảng số liệu sau về diện tích cây công nghiệp lâu năm (đơn vị: nghìn ha) giai đoạn 1975 – 2005:

Năm

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Diện tích

172,8

256

470

657,3

902,3

1451,3

1633,6

Nếu biểu diễn bảng số liệu trên lên biểu đồ đoạn thẳng, em hãy cho biết trục ngang, trục đứng và đơn vị của trục đứng lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trục ngang biểu diễn thời gian (năm).

Trục đứng biểu diễn diện tích.

Đơn vị trục đứng: nghìn ha.

Do đó ta chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho biểu đồ sau:

Cho biểu đồ sau: Sản ượng dầu thô qua một số năm  (ảnh 1)

Mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn thông tin gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thấy trục ngang biểu diễn thời gian là năm.

Dựa vào tên biểu đồ, ta biết biểu đồ trên thể hiện sản lượng dầu thô.

Do đó mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn sản lượng dầu thô tại năm tương ứng.

Vậy ta chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho bảng số liệu sau về sản lượng thủy sản cả nước và đồng bằng sông Cửu Long (đơn vị: triệu tấn):

Năm

1995

2000

2005

Cả nước

1,58

2,25

3,47

Đồng bằng sông Cửu Long

0,82

1,17

1,85

Nếu biểu diễn bảng số liệu trên vào biểu đồ đoạn thẳng, em hãy cho biết tên biểu đồ là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tên biểu đồ cần thể hiện đầy đủ nội dung chính có trong biểu đồ.

Tên biểu đồ là: “Sản lượng thủy sản cả nước và đồng bằng sông Cửu Long”.

Do đó ta chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận