Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (Nhận biết) có đáp án

  • 818 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số nào là số thập phân vô hạn không tuần hoàn?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số 0,983482342... là số thập phân vô hạn không tuần hoàn


Câu 2:

Chọn đáp án đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số vô tỉ là số được viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Ví dụ: 1,920289... đây là số vô tỉ cũng là số thập phân vô hạn không tuần hoàn


Câu 3:

Chọn đáp án sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 7 = 2,645751311064591... 2,646. Do đó A sai.

14= 3,741657387 ... 3,742. Do đó B đúng.

Số 0,983434... là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì 34 được viết thành 0,98(34). Do đó C đúng.

Số 1,212121... là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì 21 được viết thành 1,(21). Do đó D đúng.

Vậy đáp án A sai


Câu 4:

Sử dụng máy tính cầm tay, hãy làm tròn 10 đến chữ số thập phân số ba:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Sử dụng máy tính cầm tay, ta có:

10 = 3,16227766...

Làm tròn kết quả đến chữ số hàng thập phân thứ tư ba ta được 3,162.


Câu 5:

Số 5 làm tròn kết quả đến chữ số hàng thập phân thứ tư ta được

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Sử dụng máy tính cầm tay, ta được:

5 = 2,23606798...

Làm tròn kết quả đến chữ số hàng thập phân thứ tư ta được 2,2361.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận