Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Dạng 1. Xác định các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía trên hình vẽ cho trước có đáp án

  • 847 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho đường thẳng xy cắt hai đường thẳng ab và cd lần lượt tại hai điểm M và N như hình vẽ.  

Media VietJack

Hãy xác định:

Hai cặp góc so le trong;

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Hai cặp góc so le trong: \(\widehat {aMN}\)\(\widehat {MNd}\); \(\widehat {bMN}\)\(\widehat {MNc}\).


Câu 2:

Cho đường thẳng xy cắt hai đường thẳng ab và cd lần lượt tại hai điểm M và N như hình vẽ.  

Media VietJack

Hãy xác định:

Bốn cặp góc đồng vị;

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Bốn cặp góc đồng vị: \(\widehat {xMa}\)\(\widehat {MNc}\); \(\widehat {xMb}\)\(\widehat {MNd}\); \(\widehat {aMN}\)\(\widehat {cNy}\); \(\widehat {bMN}\)\(\widehat {dNy}\).


Câu 3:

Cho đường thẳng xy cắt hai đường thẳng ab và cd lần lượt tại hai điểm M và N như hình vẽ.  

Media VietJack

Hãy xác định:

Hai cặp góc trong cùng phía.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Hai cặp góc trong cùng phía: \(\widehat {aMN}\)\(\widehat {MNc}\); \(\widehat {bMN}\)\(\widehat {MNd}\).


Câu 5:

Điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

\(\widehat {BAO}\)\(\widehat {BOC}\) là một cặp góc …;

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

\(\widehat {BAO}\)\(\widehat {BOC}\) là một cặp góc đồng vị;


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận