Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài ôn tập cuối chương 3 (Nhận biết) có đáp án

  • 813 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho Ox và Oz là hai tia đối nhau. Hai góc nào dưới đây là hai góc kề bù ?

Cho Ox và Oz là hai tia đối nhau. Hai góc nào dưới đây là hai góc kề bù  (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.

Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm ở 2 phía của cạnh chung đó. Ta thấy hai góc xOy^ yOz^ có cạnh chung là Oy và 2 cạnh Ox, Oz nằm ở 2 phía của Oy.

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 180°. Ta thấy xOy^ + yOz^ = xOz^ = 180°.

Vậy xOy^ yOz^ là 2 góc kề bù. Đáp án đúng là A.


Câu 2:

Chỉ ra cặp góc đồng vị trong hình.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Các cặp góc A3^ B2^, A4^ B3^, A2^ B1^, A1^ B4^ là các cặp góc đồng vị trong hình.


Câu 3:

Chỉ ra cặp góc so le trong trong hình.

Chỉ ra cặp góc so le trong trong hình. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Các cặp góc A4^ B1^, A1^ B2^ là các cặp góc so le trong trong hình.


Câu 5:

Chỉ ra cặp góc trong cùng phía trong hình.

Chỉ ra cặp góc trong cùng phía trong hình. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các cặp góc A4^ B2^, A1^ B1^ là các cặp góc trong cùng phía trong hình. Do đó B đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận