Câu hỏi:

21/03/2021 409

Tính limx01+2x.1+3x3.1+4x41x

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1+2x.1+3x3.1+4x41=1+2x1+2x+1+2x.1+3x31+2x.1+3x3+1+2x.1+3x3.1+4x41=1+2x1+1+2x1+3x31+1+2x.1+3x3.1+4x41limx01+2x.1+3x3.1+4x41x=limx01+2x1x+limx01+2x.1+3x31x+limx01+2x.1+3x3.1+4x41x

Tính 

limx01+2x1x=limx01+2x11+2x+1x1+2x+1=limx02xx1+2x+1=limx021+2x+1=21+1=1

limx01+2x.1+3x31x=limx01+2x.1+3x311+3x32+1+3x3+1x1+3x32+1+3x3+1=limx01+2x.3xx1+3x32+1+3x3+1=limx031+2x1+3x32+1+3x3+1=3.11+1+1=1

limx01+2x.1+3x3.1+4x41x=limx01+2x.1+3x3.1+4x411+4x43+1+4x42+1+4x4+1x1+4x43+1+4x42+1+4x4+1=limx01+2x.1+3x3.4xx1+4x43+1+4x42+1+4x4+1=limx041+2x.1+3x3.1+4x43+1+4x42+1+4x4+1=4.1.11+1+1+1=1

Vậy limx01+2x.1+3x3.1+4x41x=1+1+1=3

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng a+b=4;limx1a1xb1x3 hữu hạn. Tính giới hạn L=limx1b1x3a1x

Xem đáp án » 21/03/2021 1,448

Câu 2:

Tính limxx3x+22x3+x21

Xem đáp án » 21/03/2021 795

Câu 3:

Giá trị của giới hạn limx021+x8x3x

Xem đáp án » 21/03/2021 695

Câu 4:

Tìm tất cả các giá trị của a để limx2x2+1+ax 

Xem đáp án » 21/03/2021 683

Câu 5:

Biết rằng limx32(x3+33)3x2=a3+b. Tính a2+b2

Xem đáp án » 21/03/2021 670

Câu 6:

Cho hàm số f(x)=x2+2x+4x22x+4. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/03/2021 346

Bình luận


Bình luận