Câu hỏi:

28/06/2022 20

Giải thích vì sao kết quả phép tính: 28,1 . 1,(8) = 55, 0(7) không đúng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Làm tròn số 1,(8) tới hàng đơn vị ta thu được kết quả là 2.

Ta có: 28,1 . 1,(8) 28,1 . 2 = 56,2. Vậy kết qảu của phép tính phải gần với 56,2 nhưng kết quả đề bài cho lại là 55,0(7) khác xa 56,2. Nên kết quả phép tính đề bài sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh a = 1,0(10) và b = 1,(01).

Xem đáp án » 28/06/2022 47

Câu 2:

Với mọi số thực x. Khẳng định nào sau đây sai?

A. |x|  x;

B. |x| -x;

C. |x|2 = x2;

D. |x| = x.

Xem đáp án » 28/06/2022 43

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Tích của hai số vô tỉ là một số vô tỉ;

B. Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ;

C. Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số vô tỉ;

D. Thương của hai số vô tỉ là một số vô tỉ.

Xem đáp án » 28/06/2022 39

Câu 4:

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2+168 là:

A. -4

B. 8

C. 0

D. -8

Xem đáp án » 28/06/2022 34

Câu 5:

Giá trị lớn nhất của biểu thức 24x5 là:

A. -2;

B. 245;

C. 2;

D. 2+45.

Xem đáp án » 28/06/2022 33

Câu 6:

Bằng cách ước lượng tích, giải thích vì sao kết quả phép nhân sau đây là sai:

6,238.3,91 = 21,390558.

Xem đáp án » 28/06/2022 33

Câu 7:

Chứng tỏ rằng 0,(3)2 = 0, (1).

Xem đáp án » 28/06/2022 31

Bình luận


Bình luận