Câu hỏi:

28/06/2022 30

Không dùng máy tính, hãy cho biết số 11...1 (101 chữ số 1) là số hữu tỉ hay vô tỉ. Giải thích.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có 11…1 có 101 chữ số 1 nên tổng các chữ số của nó bằng 101.

Vì 101 chia cho 3 dư 2 nên 11...1 (101 số 1) chia cho 3 cũng dư 2.

Mặt khác, bình phương của một số tự nhiên chỉ có thể chia hết cho 3 hoặc chia 3 dư 1 nên 11…1 (101 chữ số 1) không phải số chính phương. Vì vậy 11...1 là số vô tỉ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh a = 1,0(10) và b = 1,(01).

Xem đáp án » 28/06/2022 47

Câu 2:

Với mọi số thực x. Khẳng định nào sau đây sai?

A. |x|  x;

B. |x| -x;

C. |x|2 = x2;

D. |x| = x.

Xem đáp án » 28/06/2022 43

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Tích của hai số vô tỉ là một số vô tỉ;

B. Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ;

C. Tổng của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là một số vô tỉ;

D. Thương của hai số vô tỉ là một số vô tỉ.

Xem đáp án » 28/06/2022 39

Câu 4:

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2+168 là:

A. -4

B. 8

C. 0

D. -8

Xem đáp án » 28/06/2022 34

Câu 5:

Giá trị lớn nhất của biểu thức 24x5 là:

A. -2;

B. 245;

C. 2;

D. 2+45.

Xem đáp án » 28/06/2022 33

Câu 6:

Bằng cách ước lượng tích, giải thích vì sao kết quả phép nhân sau đây là sai:

6,238.3,91 = 21,390558.

Xem đáp án » 28/06/2022 33

Câu 7:

Chứng tỏ rằng 0,(3)2 = 0, (1).

Xem đáp án » 28/06/2022 31

Bình luận


Bình luận