30 câu trắc nghiệm: Lao động và việc làm

  • 7751 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Năng suất lao động xã hội của nước ta còn thấp, chủ yếu nhất là do

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: D.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chủ yếu của nguồn lao động nước ta?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: A.


Câu 3:

Dân số đông đem lại thuận lợi nào sau đây cho nền kinh tế nước ta?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C.


Câu 4:

Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: A.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng về việc làm ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/75, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Quyên
14:48 - 16/03/2022

Câu 27: Đáp án B mới chính xác

Trần Trung
20:15 - 05/02/2023

like