30 câu trắc nghiệm Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập

  • 8273 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình xuất khẩu của nước ta từ sau Đổi mới đến nay?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/8, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C.


Câu 2:

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, lĩnh vực nào được đổi mới đầu tiên?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C.


Câu 3:

Việt Nam không tham gia vào tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C.


Câu 4:

Nước gia nhập ASEAN vào năm 1995 là

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C.


Câu 5:

Một trong những định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới ở nước ta không phải là

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/11, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

VJ Trợ giảng Địa Lí 1

2 năm trước

Rim Thanh Hưng

P

2 năm trước

Phương Anh Nuyễn

N

9 tháng trước

Ngọc Lê

Bình luận


Bình luận

Pham Thi Thao Mai
14:59 - 07/06/2022

câu c đúng mà

Mai Mạnh Duy
21:06 - 06/01/2023

20 B mà chời