40 câu trắc nghiệm Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ(P1)

  • 7484 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hoạt động kinh tế biển nào sau đây ở Đông Nam Bộ thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của vùng?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/181, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C


Câu 2:

Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/177, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế - xã hội của Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/176, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: D


Câu 4:

Biện pháp quan trọng nhất để tránh mất nước của các hồ chứa ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/181, địa lí 12 cơ bản.

 

Chọn: A


Câu 5:

Tỉnh nào sau đây không thuộc Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/176, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Trần Thị Hà

Bình luận


Bình luận