Bài tập ancol- phenol cực hay có đáp án (phần 2)

  • 3248 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án D. 

Phenol tan tốt trong nước do cũng có nhóm OH trong phân tử


Câu 2:

Ancol no, đơn chức có 10 nguyên tử H trong phân tử có số đồng phân là

Xem đáp án

Đáp án C

Ancol no, đơn chức có 10 nguyên tử H trong phân tử có số đồng phân là 4


Câu 3:

Tên quốc tế của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3

Xem đáp án

Đáp án D. 

3-metyl pentan-2-ol.


Câu 4:

Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH tạo thành hợp chất anđehit axetic. Tên của hợp chất X là

Xem đáp án

Đáp án B.

1,1- đibrometan.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận