Bài tập: Ba điểm thẳng hàng chọn lọc, có đáp án

  • 2076 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Từ định nghĩa ba điểm thẳng hàng ta thấy đáp án C đúng.


Câu 2:

Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng:

Xem đáp án

Đáp án là A

    • Đáp án A: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P nằm giữa hai điểm M, N nên A đúng.

    • Đáp án B: Ta thấy ba điểm M; N; P thẳng hàng và điểm P không nằm giữa hai điểm M, N nên B sai.

    • Đáp án C: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên C sai.

    • Đáp án D: Ta thấy ba điểm M; N; P không thẳng hàng nên D sai


Câu 3:

Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ đưới đây:

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là C

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là: A, O, C và B, O, D


Câu 4:

Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là B

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

(A, O, C), (B, O, D), (D, C, E), (B, H, C), (A, I, H), (A, I, E), (A, H, E), (I, H, E), (D, O, I), (D, I, B), (O, I, B)

Vậy có tất cả 11 bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai:

Trắc nghiệm: Ba điểm thẳng hàng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là D

    • Đáp án A: Ba điểm D; E; B thẳng hàng nên A đúng.

    • Đáp án B: Ba điểm C; E; A không thẳng hàng nên B đúng.

    • Đáp án C: Ba điểm A; B; F thẳng hàng nên C đúng.

    • Đáp án D: Ba điểm D; E; F không thẳng hàng nên D sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

bình
06:52 - 25/09/2020

hay