Dạng 1. Thực hiện phép cộng có đáp án

  • 1842 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Tính (-315) + (-15)

Xem đáp án

(-315) + (-15) = -(|-315| + |-15|) = -(315 + 15) = -330


Câu 3:

Tính (-315) + (-15)

Xem đáp án

(-315) + (-15) = -(|-315| + |-15|) = -(315 + 15) = -330


Câu 4:

Tính (-215) + 125

Xem đáp án

(-215) + 125 = -(|-215| - 125) = -(215 - 125) = -90


Câu 5:

Tính (-200) + 200

Xem đáp án
(-200) + 200 = 0 (200 và -200 là hai số đối nhau)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận