Dạng 7: Tính góc giữa hai kim đồng hồ có đáp án

  • 2323 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính góc tạo bởi kim giờ và kim phút của đồng hồ lúc: 2 giờ, 5 giờ, 6 giờ. 7 giờ, 9 giờ, 12 giờ.

Xem đáp án

Lúc 2 giờ góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 60o

Lúc 5 giờ góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 150o

Lúc 6 giờ góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 180o

Lúc 7 giờ góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 210o

Lúc 9 giờ góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 270o

Lúc 12 giờ góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 0o


Câu 2:

Tính góc tạo bởi kim giờ và kim phút của đồng hồ lúc: 2 giờ 30 phút, 5 giờ 30 phút, 6 giờ 30 phút, 9h 30 phút, 10 giờ 30 phút

Xem đáp án

Lúc 2 giờ 30 phút góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 165o

Lúc 5 giờ 30 phút góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 15o

Lúc 6 giờ 30 phút góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 15o

Lúc 9 giờ 30 phút góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 165o

Lúc 10 giờ 30 phút góc tạo bởi kim giờ và kim phút là 215o


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận