Bài tập: Cộng hai số nguyên khác dấu có đáp án

  • 2681 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính (-50) + 30 là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: (-50) + 30 = -(50 - 30) = -20


Câu 2:

Số nguyên nào dưới dây là kết quả của phép tính 52 + (-122)?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 52 + (-122) = -(122 - 52) = -70


Câu 3:

Tính (-909) + 909

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có (-909) + 909 = 0


Câu 4:

Tổng của số -19091 và 999

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: -19091 + 999 = -(19091 - 999) = -18092


Câu 5:

Giá trị nào của x thỏa mãn x - 589 = (-335)

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: x - 589 = (-335)

     ⇔ x = (-335) + 589

     ⇔ x = +(589 - 335)

     ⇔ x = 254


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận