Bài tập Đại cương về hóa học hữu cơ siêu hay có lời giải (P1)

  • 5706 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H8 

Xem đáp án

Đáp án : D

+) Mạch thẳng có 5: 

pentadien-1,2 

pentadien-1,3 ( cis-trans)

pentadien-1,4

pentadien-2,3

+) Mạch nhánh có 2:

2-metyl-buta-1,3-dien

3-metyl-buta-1,2-dien 

pentadien 1,3 có đồng phân cis - trans 


Câu 2:

C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ?

Xem đáp án

Đáp án : B

Có 3 đồng phân là:

penta-1,3-dien ( cis-trans)

2-metyl-buta-1,3-dien


Câu 3:

Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su buna-S có công thức cấu tạo là

Xem đáp án

Đáp án : A

Được cấu tạo từ đivỉnyl và Stiren => ghép 2 công thức phân tử lại 

=> (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.


Câu 4:

Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau:

C2H4 -> CH2Cl–CH2Cl  -> C2H3Cl  -> PVC.

Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000 kg PVC là:

Xem đáp án

Đáp án : C

n -(-CH2-CH(Cl)-)- =80000 mol

C2H4→CH2Cl−CH2Cl→C2H3Cl→ -(-CH2-CH(Cl)-)-  

 80000 mol            

80%= (80000/n)*100%

=> n ban đầu=100000 mol m C2H4 = 100000*28 = 2800kg


Câu 5:

Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)

Xem đáp án

Đáp án : C

Chỉ có 1 đồng phân duy nhất mạch thẳng và có nối 3 ở đầu mạch


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nhu La

Bình luận


Bình luận