Bài tập: Điểm. Đường thẳng chọn lọc, có đáp án

  • 2310 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn dạt sau: “Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P. Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b”

Xem đáp án

Đáp án là A

Kí hiệu cho cách diễn đạt “Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P. Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b” là: M ∈ a; P ∉ a; O ∈ a; O ∉ b.


Câu 2:

Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt “Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F”

Xem đáp án

Đáp án là D

Cách diễn đạt “Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F” được viết dưới dạng kí hiệu là A, B, C ∈ d; E, F ∉ d

    • Đáp án A: A, B, C ∉ d; E, F ∈ d nên A sai.

    • Đáp án B: A, E, C ∈ d; B, F ∉ d nên B sai.

    • Đáp án C: A, F, E, C ∈ d; B ∉ d nên C sai.

    • Đáp án D: A, B, C ∈ d; E, F ∉ d nên D đúng.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Điểm. Đường thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án là C

Từ hình vẽ:

Điểm A ∈ m, A ∉ n nên A, B, D đúng và C sai.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Điểm. Đường thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là D

Từ hình vẽ:

Điểm D ∉ m, D ∉ n nên D đúng.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Điểm. Đường thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Đường thẳng n đi qua những điểm nào:

Xem đáp án

Đáp án là B

Từ hình vẽ:

Đường thẳng n đi qua các điểm B, C nên đáp án B đúng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận