Bài tập: Độ dài đoạn thẳng chọn lọc, có đáp án

  • 1479 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho các đoạn thẳng AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 8cm; IK = 7cm . Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 8cm; IK = 7cm

Do đó, các đoạn thẳng được sắp xếp theo thứ tự độ dài tăng dần là: EF, AB, MN, IK, PQ


Câu 2:

Cho hình vẽ sau, đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: 7cm > 5cm > 3cm do đó đoạn thẳng BC có độ dài lớn nhất


Câu 3:

Cho các đoạn thẳng AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 4cm; IK = 5cm. Chọn đáp án sai.

Xem đáp án

Đáp án là D

    • AB < MN (4cm < 5cm) nên A đúng.

    • EF < IK (3cm < 5cm) nên B đúng.

    • AB = PQ (4cm = 4cm) nên C đúng.

    • AB > EF (4cm > 3cm) nên D sai.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau, các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: AB = DC = 3,5cm


Câu 5:

Cho hình vẽ sau, đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 3cm < 5cm < 7cm

Đoạn thẳng có độ dài nhỏ nhất là đoạn AB


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận