Bài tập: Đường tròn chọn lọc, có đáp án

  • 1533 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án là A

Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu là (O; R) nên A đúng, C sai

Nếu đường kính là R thì bán kính là R/2 . Khi đó, đường tròn tâm O đường kính R là tập hợp các điểm cách O một khoảng  R/2 . Đáp án B sai

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó. Vậy đáp án D sai


Câu 2:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta thấy A, C, D đúng.

B sai vì dây cung không thể là bán kính của đường tròn (theo định nghĩa dây cung)


Câu 3:

Nếu điểm M nằm trong đường tròn tâm O bán kính 4cm. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án là A

Vì điểm M nằm trong đường tròn tâm O bán kính 4cm nên OM < 4cm.


Câu 4:

Cho đường tròn (O; 5cm) và OM = 6cm. Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta thấy OM > R (6cm > 5cm) nên điểm M nằm ngoài đường tròn (O; R)


Câu 5:

Cho đường tròn (M;1,5cm) và ba điểm A, B, C sao cho MA=1cm, MB=1,5cm, MC=2cm. Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Đường tròn (M; 1,5cm) có tâm M và bán kính R = 1,5cm

Ta thấy:

+ MA < R (1cm < 1,5cm) nên điểm A nằm trong đường tròn (M; 1,5cm)

+ MB = R (1,5cm = 1,5cm) nên điểm B nằm trên (thuộc) đường tròn (M; 1,5cm)

+ MC > R (2cm > 1,5cm) nên điểm C nằm ngoài đường tròn (M; 1,5cm)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận