Bài tập Hidrocacbon cực hay có đáp án (Hidrocacbon thơm- P1)

  • 3886 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong vòng benzen mỗi nguyên tử C dùng 1 obitan p chưa tham gia lai hóa để tạo ra:

Xem đáp án

Đáp án C.

1 hệ liên kết pi chung cho 6C


Câu 2:

Trong phân tử benzen:

Xem đáp án

Đáp án A. 

6 nguyên tử H và 6C đều nằm trên 1 mặt phẳng.


Câu 3:

Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:

Xem đáp án

Đáp án D. 

CnH2n-6 ; n6


Câu 4:

Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án A. 

Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là 8 và 5


Câu 5:

Chất có cấu tạo như sau có tên gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án B. 

m-xilen


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận