Bài tập Nito - photpho cực hay có đáp án (P2)

  • 5670 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Dãy chất nào sau đây trong đó nitơ có số oxi hóa tăng dần:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Xác định chất (X) và (Y) trong chuỗi sau:

N2 +H2(xt,t0,p) NH3+O2(Pt,t0) (X) O2 (Y)  HNO3

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Chỉ ra nhận xét sai khi nói về tính chất của các nguyên tố nhóm nitơ: “Từ nitơ đến bitmut thì…”

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Cho 2 phản ứng sau: N2 + 3H2  2NH3 (1) và: N2 + O2 → 2NO (2)

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

buôn kau

Bình luận


Bình luận