Bài tập ôn tập Toán 7 Chương 3: Thống kê có đáp án (Phần 1)

  • 808 lượt xem

  • 10 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi điều tra về “Môn học mà bạn yêu thích nhất” đối với bạn trong lớp, bạn Hoa đã thu được kết quả và thành lập bảng dưới đây

a) Có bao nhiêu bạn tham gia vào quá trình điều tra của bạn Hoa?

b) Dấu hiệu ở đây là gì?

c) Có bao nhiêu môn học được các bạn đưa ra?

d) Tần số của mỗi môn học ở đây là như thế nào?

Xem đáp án »

a) Trong bảng số liệu, ta thấy:

+ Có 5 cột

+ Mỗi cột có 5 hàng

Vậy trong quá trình điều tra của bạn Hoa có tất cả 5 . 5 = 25 bạn tham gia

b) Ở đây, dấu hiệu là “Môn học bạn yêu thích nhất”

c) Có 8 môn học được các bạn đưa ra

Đó là: Toán học, Vật lý, Hóa học, Anh văn, Văn học, Sinh học, Lịch sử

d) Ta có:

+ Môn Toán học có 5 bạn yêu thích

+ Môn Vật lý có 3 bạn yêu thích

+ Môn Hóa học có 3 bạn yêu thích

+ Môn Văn học có 4 bạn yêu thích

+ Môn Anh văn có 2 bạn yêu thích

+ Môn Sinh học có 3 bạn yêu thích

+ Môn Lịch sử có 2 bạn yêu thích

+ Môn Địa lý có 3 bạn yêu thích


Câu 2:

Chọn 30 hộp kẹo một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng sau (khi đã trừ bao bì):

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó.

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng?

Xem đáp án »

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là “Số gam kẹo có trong hộp (đã trừ bao bì)”

Có 30 giá trị của dấu hiệu đó

b) Có 5 giá trị khác nhau của dấu hiệu, đó là 198, 199, 200, 201, 202

c) Trong 30 hộp kẹo, ta có:

- 4 hộp có khối lượng kẹo bằng 198 gam

- 7 hộp có khối lượng kẹo bằng 199 gam

- 11 hộp có khối lượng kẹo bằng 200 gam

- 5 hộp có khối lượng kẹo bằng 201 gam

- 3 hộp có khối lượng kẹo bằng 202 gam


Câu 5:

Chọn 30 hộp bánh một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem đánh giá chất lượng, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

Xem đáp án »

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là “Chất lượng bánh trong hộp” Có 30 giá trị của dấu hiệu đó.

b) Có 3 giá trị khác nhau của dấu hiệu. Đó là A, B, C

c) Có 10 hộp bánh có chất lượng A

Có 9 hộp bánh có chất lượng C

Có 11 hộp bánh có chất lượng C


Câu 9:

Năng suất lao động của công nhân trong một xia nghiệp bánh kẹo như sau: (hộp/ngày)

a) Từ cuộc điều tra trên, nãy nêu dấu hiệu là gì?

b) Hãy lập bảng phân phối thực nghiệm cùng tần số các giá trị của mỗi dấu hiệu đó và nêu ra vài nhận xét

Xem đáp án »

a) Dấu hiệu cần điều tra: “Năng suất làm việc của công nhân”.

b) Ta có bảng phân phối thực nghiệm:

Từ bảng trên, ta thấy:

+) Có 6 trên 25 công nhân làm được 15 hộp bánh một ngày, chiếm tỉ lệ cao

+) Số công nhân làm được 10, 13, 14 hộp/ngày chiếm tỉ lệ thấp.


Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Lương Thị Bảo Thơ

Bình luận


Bình luận