Bài tập: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố chọn lọc, có đáp án

  • 2030 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phân tích thừa số nguyên tố a=p1m1.p2m2.p3m3....pkmg, khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án là B

Khi phân tích một số a=p1m1.p2m2.p3m3....pkmg ra thừa số nguyên tố thì p1;p2;...;pk là các số nguyên tố.


Câu 2:

Phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố

Xem đáp án

Đáp án là C

   + Đáp án A sai vì 1 không phải là số nguyên tố

    + Đáp án B sai vì đây là phép cộng.

    + Đáp án C đúng vì 2 và 3 là hai số nguyên tố nên 18 = 2.32

    + Đáp án D sai vì đây là phép cộng


Câu 3:

Cho a = 22.7, hãy viết tập hợp tất cả các ước của a

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: a = 22.7 = 4.7 = 28

28 = 28.1 = 14.2 = 7.4 = 7.2.2

Vậy Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}


Câu 4:

Cho a2.b.7 = 140, với a, b là các số nguyên tố, vậy a có giá trị bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có a2.b.7 = 140 ⇒ a2b = 20 =22.5

Vậy giá trị của a là 2


Câu 5:

Cho số 150 = 2.3.52, số lượng ước của 150 là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án là D

Nếu m = axbycz, với a, b, c là số nguyên tố thì m có (x + 1)(y + 1)(z + 1) ước.

Ta có 150 = 2.3.52 với x = 1; y = 1; z = 2

Vậy số lượng ước số của 150 là (1 + 1)(1 + 1)(2 + 1) = 12 ước.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận