Bài tập Phản ứng thế của ankan có lời giải

  • 4288 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

Xem đáp án

Đáp án : B

Hidrocacbon có thể tham gia cả phản ứng tách, phản ứng thế và phản ứng cộng, nhưng đặc trưng thì chỉ có phàn ứng thế


Câu 2:

(A) là chất nào trong phản ứng sau đây ?

A  +  Br2   ->  Br-CH2-CH2-CH2-Br

Xem đáp án

Đáp án : C

Nếu 2 gốc brom ở cạnh nhau => anken

Nếu 2 gốc brom ở vị trí 1-3 => xiclopropan cộng mở vòng


Câu 3:

Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xiclopropan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào sau  đây :

Xem đáp án

Đáp án : B

Vì Propan không phản ứng với Brom và xiclopropan có phản ứng với brom nên hiện tượng quan sát được là brom bị mất màu và có khí thoát ra


Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra

Xem đáp án

Đáp án : C

Benzen không tác dụng với Brom


Câu 5:

Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

Xem đáp án

Đáp án : B

Tỉ khối hơi so với H là 61,5 => M = 123

=> MY = 123 - 80 = 43

=> Y là C3H8


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận