Bài tập: Quy tắc chuyển vế chọn lọc, có đáp án

  • 1974 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nếu a + c = b + c thì:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: Nếu a + c = b + c thì a = b


Câu 2:

Cho b ∈ Z và b - x = -9. Tìm x

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: b - x = -9

     ⇔ -x = -9 - b

     ⇔ x = 9 + b


Câu 3:

Tìm x biết x + 7 = 4

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: x + 7 = 4

     ⇔ x = 4 - 7

     ⇔ x = -3


Câu 4:

Số nguyên x nào dưới đây thỏa mãn x - 8 = 20

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: x - 8 = 20

     ⇔ x = 20 + 8

     ⇔ x = 28


Câu 5:

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho x + 90 = 198

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: x + 90 = 198

     ⇔ x = 198 - 90

     ⇔ x = 108

Vậy có 1 số nguyên thỏa mãn bài toán.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận