Bài tập: Quy tắc dấu ngoặc chọn lọc, có đáp án

  • 2229 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đơn giản biểu thức x + 1982 + 172 + (-1982) - 162 ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: x + 1982 + 172 + (-1982) - 162 = x + [1982 + (-1982)] + (172 - 162)

     = x + 0 + 10 = x + 10


Câu 2:

Tổng (-43567 - 123) + 43567 bằng:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: (-43567 - 123) + 43567 = -43567 - 123 + 43567

     = [(-43567) + 43567] + (-123) = 0 + (-123) = -123


Câu 3:

Kết quả của phép tính (-98) + 8 + 12 + 98 là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: (-98) + 8 + 12 + 98 = [(-98) + 98] + (8 + 12)

     = 0 + 20 = 20


Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: (-7) + 1100 + (-13) + (-1100) = [(-7) + (-13)] + [1100 + (-1100)]

     = -20 + 0 = -20


Câu 5:

Đơn giản biểu thức 235 + x - (65 + x) + x ta được:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 235 + x - (65 + x) + x = 235 + x - 65 - x + x = (235 - 65) + (x - x + x) = 170 + x


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Dung Dam

siêu hay ,hay nhất thế giới
e

3 năm trước

eeee

N

2 năm trước

Nguyễn Minh

H

1 năm trước

Hà Anh Giang

Bình luận


Bình luận