Bài tập: Số đo góc chọn lọc, có đáp án

  • 2116 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng 900; góc có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900 là góc nhọn và góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800 nên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơn 1800 là góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn 1800


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là D

    + Góc có số đo 1200 là góc tù vì 9001200 < 1800 nên A sai.

    + Góc có số đo 800 là góc nhọn vì 0° < 800 < 900 nên B sai.

    + Góc có số đo 1000 là góc tù vì 900 <10001800 nên C sai.

    + Góc có số đo 1500là góc tù vì 900 < 1500 < 1800 nên D đúng.


Câu 3:

Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Số góc tạo thành là 9.(9 - 1)/2 = 36 góc


Câu 4:

Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ:

Trắc nghiệm: Số đo góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là A

Góc trên hình có số đo 500


Câu 5:

Cho ∠xOm =450 và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng:

Xem đáp án

Đáp án là C

Vì ∠xOm = ∠yAn mà ∠xOm = 450 nên ∠yAn = 450


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận