Bài tập: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố chọn lọc, có đáp án

  • 2133 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án là B

Số a phải là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước thì a mới là hợp số

Nên đáp án B sai.


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án là B 

+ Đáp án A sai vì 0 và 1 không phải là số nguyên tố.

     + Đáp án B đúng vì 3 và 5 là số nguyên tố.

     + Đáp án C sai vì 1 không phải là hợp số và 3, 5 là số nguyên tố.

     + Đáp án D sai và 7 là số nguyên tố, 8 là hợp số.


Câu 3:

Kết quả của phép tính nào sau đây là số nguyên tố

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có

     + Đáp án A: 15 - 5 + 3 = 13 là số nguyên tố.

     + Đáp án B: 7.2 + 1 = 15 là hợp số.

     + Đáp án C: 14.6:4 = 84:4 = 21 là hợp số.

     + Đáp án D: 6.4 - 12.2 = 24 - 24 = 0 không phải là số nguyên tố, cũng không phải là hợp số


Câu 4:

Tìm số tự nhiên x để được số nguyên tố 3x−−−

Xem đáp án

Đáp án là A

     + Đáp án A: 37 là số nguyên tố

     + Đáp án B: 34 không phải là số nguyên tố vì 34 chia hết cho {1; 2; 17; 34}

     + Đáp án C: 36 không phải là số nguyên tố vì 36 chia hết cho {1; 2; 3; ...; 36}

     + Đáp án D: 39 không phải là số nguyên tố vì 39 chia hết cho {1; 3; 13; 39}


Câu 5:

Cho các số 21; 71; 77; 101. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

Xem đáp án

Đáp án là B

     + Số 21 có các ước là 1; 3; 7; 21 nên 21 là hợp số.

     + Số 71 có các ước là 1; 71 nên 71 là số nguyên tố.

     + Số 77 có các ước là 1; 7; 11; 77 nên 77 là hợp số.

     + Số 101 chỉ có hai ước là 1; 101 nên 101 là số nguyên tố.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

V

5 tháng trước

Vũ Tấn Minh

Bình luận


Bình luận

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:51 - 06/01/2021

cau 1 dap an b

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:52 - 06/01/2021

10 c

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:53 - 06/01/2021

11c

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:53 - 06/01/2021

12d

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:53 - 06/01/2021

13d

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:54 - 06/01/2021

13c

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:54 - 06/01/2021

14c

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:55 - 06/01/2021

14bmoi dung

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:55 - 06/01/2021

15b

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:56 - 06/01/2021

16d

ঌTrần▲Quốc◆Thái╰‿╯
09:56 - 06/01/2021

17a

Triệu Đan Huy
21:19 - 12/11/2021

câu 5 : B