Bài tập: So sánh phân số chọn lọc, có đáp án

  • 2119 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: -5/13 ... -7/13

Xem đáp án

Đáp án là A

Vì -5 > -7 nên -5/13 > -7/13


Câu 2:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm -12/25 ... 17/-25

Xem đáp án

Đáp án là A

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 3:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án là B

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Sắp xếp các phân số 2940;2841;2941 theo thứ tự tăng dần ta được

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận