Bài tập: Thứ tự thực hiện các phép tính chọn lọc, có đáp án

  • 2564 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc?

Xem đáp án

Đáp án là C

Đối với biểu thức không có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính là:

Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ


Câu 2:

Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây đúng với biểu thức có dấu ngoặc?

Xem đáp án

Đáp án là B

Trong biểu thức có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính là ( ) → [ ] → { }


Câu 3:

Kết quả của phép toán 24 - 50:25 + 13.7

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: 24- 50:25 + 13.7 = 16 - 50:25 + 13.7

     = 16 - 2 + 91 = 105


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 2[(195 + 35:7):8 + 195] - 400 bằng

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: 2[(195 + 35:7):8 + 195] - 400 = 2[(195 + 5):8 + 195] - 400

     = 2[200:8 + 195] - 400 = 2[25 + 195] - 400

     = 2.220 - 400 = 40


Câu 5:

Kết quả của phép tính 34.6 - [131 - 15-92]

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: 34.6 - [131 - 15-92] = 34.6 - [131 - 62]

     = 81.6 - [131 - 36] = 81.6 - 95

     = 486 - 95 = 391


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Hân

L

1 năm trước

Long Phạm

hay

Bình luận


Bình luận

Gurishi Agaka
19:42 - 13/07/2021

bài làm như cái con cặc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lồn