Bài tập: Tia chọn lọc, có đáp án

  • 2103 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Kể tên các tia trong hình vẽ sau:

Xem đáp án

Đáp án là B

Các tia trong hình vẽ là: Ox, Oy, Oz, Ot


Câu 2:

Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng:

Xem đáp án

Đáp án là A

    • Hình A: Hai tia AB và Ax chung gốc A.Hai tia AB và Ax cùng nằm trên đường thẳng chứa tia Ax nên hai tia AB và Ax là hai tia trùng nhau nên A đúng.

    • Hình B: AB không phải là một tia nên B sai.

    • Hình C: AB không phải là một tia nên C sai.

    • Hình D: Hình vẽ tia Ax chưa đúng nên D sai.


Câu 3:

Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB.Khẳng định nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Đáp án là B

Vì M thuộc tia AB nên M có thể nằm giữa A và B hoặc B nằm giữa A và M

Ta có hình vẽ:

    • TH 1:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    Từ hình vẽ ta thấy C sai.

    • TH 2:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    Từ hình vẽ ta thấy A, D sai.

Cả hai hình vẽ đều có M và B nằm cùng phía so với A nên B đúng.


Câu 4:

Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là một điểm thuộc tia MA. Trong ba điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án

Đáp án là D

Theo đề bài ta có hình vẽ:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì hai tia MA và MB đối nhau và X thuộc tia MA và B thuộc tia MB nên điểm M nằm giữa hai điểm B, X.


Câu 5:

Trong hình vẽ sau có bao nhiêu tia:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là C

Trên hình có các tia là: Ox, Oy, Oz, Ot

Vậy có tất cả 4 tia.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đình Hiếu
21:20 - 10/10/2020

bài này sai rồi: có 4 cặp mà: tia BA và BC, CA và CD, BA và BD, CA và CD