Bài tập: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số chọn lọc, có đáp án

  • 1630 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng . Với a; b; m ∈ Z; m ≠ 0 ta có :

Xem đáp án

Đáp án là C

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 2:

Phép cộng phân số có tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án là D

Phép cộng phân số có các tính chất:

    + Tính chất giao hoán: khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng không đổi

    + Tính chất kết hợp: Muốn cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng hai phân số còn lại

    + Tính chất cộng với 0: Tổng của một phân số với 0 bằng chính phân số đó


Câu 3:

Tìm x biết x=313+920

Xem đáp án

Đáp án là B

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Tìm x biết x - 1/5 = 2 + -3/4

Xem đáp án

Đáp án là B

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Tính hợp lí biểu thức -97+134+-15+-57+34 ta được kết quả là :

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có:

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Đào Thái Bảo
08:38 - 04/04/2021

Cau 4la gì