Bài tập: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số chọn lọc, có đáp án

  • 1749 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án là D

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử sô nhân với tử số , mẫu số nhân với mẫu số

Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó

Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0

Vậy cả A, B, C đều đúng


Câu 2:

Phép nhân phân số có những tính chất nào ?

Xem đáp án

Đáp án là D

Phép nhân phân số cũng có các tính chất tương tự phép nhân số tự nhiên như tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất phân phối


Câu 3:

Tìm số nguyên x biết -56.12025<x<-79.914

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 4:

Tính 914.-58.149

Xem đáp án

Đáp án là C

Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x thỏa mãn -533<x<-2435.-56

Xem đáp án

Đáp án là B

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Do yêu cầu đề bài x nguyên dương nên không có giá trị nào thỏa mãn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ká 💐

Bình luận


Bình luận